فرم ارزیابی
مانند:کارخانه تولیدی صدر
مانند: محمد ابراهیم صدر
مانند:مدیر فروش